Bambino su ranocchio - Bambino con mantello - Bambino su lumaca